Διοικητικό Συμβούλιο

A+ | A-


Γεώργιος Κορρές \ Πρόεδρος Δ.Σ. \ Εκτελεστικό μέλος


Δημήτριος Βιδάκης \ Διευθύνων Σύμβουλος \ Εκτελεστικό μέλος


Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης \ Μέλος \ Εκτελεστικό μέλος


Γεώργιος Τενεδιώτης \ Μέλος - Γραμματέας \ Εκτελεστικό μέλος


Πέτρος Κατσούλας \ Μέλος \ Μη εκτελεστικό μέλος


Γιάννης Νικολακόπουλος \ Μέλος \ Μη εκτελεστικό μέλος \ Ανεξάρτητος


Περικλής Μαζαράκης \ Μέλος \ Μη εκτελεστικό μέλος \ Ανεξάρτητος


Χρήστος Γκλαβάνης \ Μέλος \ Μη εκτελεστικό μέλος \ Ανεξάρτητος

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies