Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 12-ΜΗΝΟ 2016

Press Release
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Παρουσίαση Αναλυτών

Διοικητικό Συμβούλιο

A+ | A-

 

Πρόεδρος

Γεώργιος Κορρές του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος

 

Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Βιδάκης του Ιωσήφ, Εκτελεστικό Μέλος

 

Οικονομικός Διεθυντής

Χάρης Σταυρινουδάκης του Αλεξάνδρου, Εκτελεστικό Μέλος

 

Γραμματέας ΔΣ & Νομικός Συμβουλος

Γεώργιος Τενεδιώτης του Βασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος

 

Μέλη

Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνα, Μη Εκτελεστικό

Χρήστος Γκλαβάνης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο

Ιωάννης Νικολακόπουλος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο

Περικλής Μαζαράκης του Μιχαήλ Γεωργίου, Ανέξαρτητο

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies