Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 6-MHNO 2017

Press Release
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Παρουσίαση Αναλυτών

Ελεγκτική Επιτροπή

A+ | A-

Σκοπός


Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συσταθεί και λειτουργεί στα κανονιστικά πλαίσια που θέτει ο Ν. 3016/2002, ο Ν. 3693/2008 καθώς και ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕΒ o οποίος έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία.  Η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου έχει στόχο την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη συμμόρφωση της Εταιρείας και των θυγατρικών της με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, τη λειτουργία του συστήματος  εσωτερικού ελέγχου και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.


Σύνθεση


Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησής της και είναι τουλάχιστον τριμελής. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων βάσει του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:
Πέτρος Κατσούλας - Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ
Χρήστος Γκλαβάνης - Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ
Ιωάννης Νικολακόπουλος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Συνεδριάσεις


Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο με εξουσία να συγκαλεί επιπλέον συνεδριάσεις ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η Επιτροπή προσκαλεί μέλη της διοίκησης, ελεγκτές ή λοιπούς να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις και τους παρέχει την σχετική απαιτούμενη πληροφόρηση. Τηρούνται επίσης πρακτικά των συνεδριάσεων.


Αρμοδιότητες

Χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις των μελών των οργάνων Διοίκησης που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω υποχρεώσεις.
Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και υποβάλλει στο ΔΣ σχετικές αναφορές.
Επισκοπεί τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και αξιολογεί την πληρότητα και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της  καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η εταιρεία.
Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τη  διοίκηση και τους νόμιμους ελεγκτές,  όλα τα θέματα που απαιτείται να είναι σε γνώση των μελών της, βάσει των γενικώς παραδεκτών ελεγκτικών προτύπων.
Κατανοεί τη διαδικασία παραγωγής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη διοίκηση καθώς και τη φύση αλλά και την έκταση της εμπλοκής του εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή.
Επισκοπεί τις ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε συνεργασία με τη διοίκηση και τους νόμιμους ελεγκτές και αξιολογεί την πληρότητα   και   συνέπεια τους σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της.
Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας καθώς και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί σε περιοδική βάση το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο.
Παρακολουθεί με τη Διοίκηση και τον Υπεύθυνο του εσωτερικού ελέγχου τις δραστηριότητες, τη στελέχωση και την οργανωτική δομή της διεύθυνσης υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της εντοπίζοντας τυχόν αδυναμίες της.
Εγκρίνει   το προτεινόμενο ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και βεβαιώνεται ότι καλύπτει τους κύριους τομείς επιχειρηματικού κινδύνου κι ενημερώνεται για το σύνολο των   σημαντικών αλλαγών επί αυτού.
Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, και συμμετέχει στις αποφάσεις πρόσληψης ή απόλυσης του Υπεύθυνου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, καθώς και στον καθορισμό των αποδοχών του.
Ελέγχει την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου συμπεριλαμβανομένης και της συμμόρφωσης αυτού με το Ινστιτούτο εσωτερικών Ελεγκτών στα πλαίσια  της επαγγελματικής εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου καθώς και του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.
Παρακολουθεί την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Εξετάζει και αξιολογεί σε ετήσια βάση το βαθμό αντικειμενικότητας και την απόδοση των Εξωτερικών Ελεγκτών, και εισηγείται στο Δ.Σ. συνέχιση ή λήξη του συμβολαίου τους και προσφυγή σε διαγωνισμό. Σε περίπτωση διαγωνισμού, εποπτεύει τη διαδικασία επιλογής και εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη των επιλεχθέντων.
Εξετάζει και επιβεβαιώνει την ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή λαμβάνοντας  έγγραφες διαβεβαιώσεις σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής  μη ελεγκτικών υπηρεσιών .
Ελέγχει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διασφάλισης της συμμόρφωσης του Ομίλου προς τους νόμους και τις διατάξεις της Πολιτείας, τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών της διοίκησης καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.


Αναφορές - εκθέσεις


- Υποβάλλει τακτικές αναφορές στη διοίκηση σχετικά με τις δραστηριότητες της επιτροπής, θέματα και σχετικές συστάσεις.
- Ενημερώνει ετησίως τους μετόχους σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής, τα καθήκοντά της και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται από το κανονιστικό πλαίσιο.

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies