Εσωτερικός Έλεγχος

A+ | A-

Σκοπός


Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική δραστηριότητα διασφάλισης και παροχής συμβουλών, σχεδιασμένη για να προσθέσει αξία και να βελτιώσει τις λειτουργίες του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ.  Βοηθά τον Όμιλο να επιτύχει τους στόχους του, υιοθετώντας  μια συστηματική κα πειθαρχημένη προσέγγιση για να εκτιμήσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της διαχείρισης κινδύνων, των μέσων ελέγχου και της  εταιρικής διακυβέρνησης.


Ιεραρχία οργάνωσης


Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου συστήνεται από το ΔΣ, κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής  νομοθεσίας (Ν. 3016/2002). Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες,  δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία  άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας  και  αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ. Ο Υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου δεν έχει επίσης καμία λειτουργική εξουσία ή ευθύνη σε δραστηριότητα που ελέγχει.


Επαγγελματικά Πρότυπα


Το προσωπικό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Η γενικότερη λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου καθορίζεται από τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική πρακτική του εσωτερικού ελέγχου  του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών καθώς και τις πολιτικές και διαδικασίες του Ομίλου.


Δικαιοδοσία / εξουσία


Ο εσωτερικός έλεγχος έχει την εξουσία για πλήρη, ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο φυσικό ή ηλεκτρονικό, οποιοδήποτε φυσικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και οποιοδήποτε στέλεχος σχετικό με την εκάστοτε υπό έλεγχο  δραστηριότητα. Ο Υπεύθυνος του εσωτερικού ελέγχου έχει επίσης ελεύθερη πρόσβαση στον Πρόεδρο του ΔΣ και την Επιτροπή Ελέγχου.


Πλαίσιο / Εύρος Ελέγχου


Το πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει την εξέταση και εκτίμηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και την ποιότητα της εκτέλεσης  διαδικασιών με σκοπό την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης. Ενδεικτικά  περιλαμβάνει:


Οργάνωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας και  επισκόπηση της ομαλής λειτουργίας του.
Παρακολούθηση της εφαρμογής και της συνεχούς τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της εταιρείας.
Αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών του Ομίλου με τα συμφέροντα του Ομίλου, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Παροχή, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργασία με αυτές και διευκόλυνση με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.
Επισκόπηση των συστημάτων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις εταιρικές  πολιτικές και διαδικασίες, το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και την επίδραση αυτών στην λειτουργία της εταιρείας. 
Επισκόπηση της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας της  χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την αναγνώριση, επιμέτρηση, κατηγοριοποίηση και  γνωστοποίηση της εν λόγω πληροφόρησης.
Διενέργεια ειδικών ελέγχων μετά από απαίτηση της Επιτροπής Ελέγχου ή της Διοίκησης. 
Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων.


Σχεδιασμός ελέγχου


Μία φορά ετησίως ο Υπεύθυνος του εσωτερικού ελέγχου υποβάλλει στην Ανώτατη Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου μία σύνοψη του πλάνου εργασιών, του πλάνου στελέχωσης  και τον προϋπολογισμό της μονάδας εσωτερικού ελέγχου για το επόμενο έτος. Το πλάνο των ελεγκτικών εργασιών αναπτύσσεται  βάσει μεθοδολογίας αξιολόγησης και ιεράρχησης κινδύνων. Οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση από το εγκεκριμένο πλάνο εργασιών κοινοποιείται στην Ανώτατη Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου μέσω περιοδικών αναφορών.


Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου


Βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3016/2002 ο Υπεύθυνος του Εσωτερικού Ελέγχου προετοιμάζει γραπτή έκθεση ανά τρίμηνο με τα αποτελέσματα του κάθε ελέγχου που διενεργήθηκε η οποία προωθείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.


Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies