Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 6-MHNO 2017

Press Release
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Παρουσίαση Αναλυτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

A+ | A-
Τύπος Έτος Μήνας  
08-02-2018
Συμπληρωματική ανακοίνωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετοχών της «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»
07-02-2018
Ανακοίνωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετοχών της «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ».
07-02-2018
Έκθεση αποτίμησης χρηματοοικονομικού σύμβουλου «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. (6) και (7) του ν. 3461/2006.
06-02-2018
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007: γνωστοποίηση συναλλαγών
02-02-2018
Γνωστοποίηση συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 από ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.
03-01-2018
Τροποποίηση ομολογιακού δανείου
03-01-2018
Γνωστοποίηση συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 από ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.
03-01-2018
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 για σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- ορθή επανάληψη
27-12-2017
Επενδυτική Συμφωνία στην ΚΟΡΡΕΣ
08-09-2017
Αποτελέσματα 6M 2017
09-06-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007
23-05-2017
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
02-05-2017
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
05-04-2017
Αποτελέσματα 12M 2016
05-04-2017
Οικονομικό Ημερολόγιο
13-03-2017
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3356/2007 - Ορθή Επανάληψη
23-12-2016
Ανακοίνωση εξαγοράς της Backyard
22-12-2016
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007: γνωστοποίηση συναλλαγών
30-11-2016
Αποτελέσματα 9M 2016
28-11-2016
Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 22,5εκατ. ευρώ από την ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies