Αγορά Ιδίων Μετοχών

A+ | A-

Κατ’εφαρμογήν της από 8.6.2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε κατά την από 8.6.2012 συνεδρίασή του, την αγορά από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, αμέσως ή εμμέσως, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών, δηλαδή από 11.6.2012 μέχρι την 8.6.2014, ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των ιδίων μετοχών που η Εταιρία έχει αποκτήσει προηγουμένως και διατηρεί, με ανώτατη τιμή αγοράς 40 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ίση με  την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 4 ευρώ ανά μετοχή. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία θα προβαίνει στις εν λόγω αγορές στο βαθμό που αυτές θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και εφόσον τα διαθέσιμα κεφάλαιά της θα το επιτρέπουν.

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies