Μετοχικό Κεφάλαιο

A+ | A-
Ημερομηνία Εταιρικό Όργανο Περιεχόμενο
13-12-2013 Δ.Σ.

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών Ν.3401/2005 (Άρθρο 4 Παρ. 2 Στ) σχετικά με την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Χ.Α. 136.500 Κινητών Αξιών της Κορρες Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα στο Πλαίσιο Εφαρμογής Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών.

Κατεβάστε το συννημμένο αρχείο.
09-08-2011 Δ.Σ.

Η εταιρεία "ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ" ανακοινώνει ότι, λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση την 12.08.2011 των 1.900.000 νέων μετοχών, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 30.06.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €5.245.500,00 και διαιρείται σε 13.450.000,00 κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη.

Κατεβάστε το συννημμένο αρχείο.
30-06-2011 Δ.Σ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2011 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά Ευρώ 741.000,00 με την έκδοση 1.900.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,39 έκαστη, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ του στρατηγικού επενδυτή «Arneta Ltd», Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με έδρα την Κύπρο και συμφερόντων της κας Αλεξίας Δαυίδ.


Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανήλθε σε 5,00 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 5.245.500,00 και διαιρείται σε 13.450.000 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,39 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε Ευρώ 9.500.000. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους Ευρώ 8.759.000,00 ήχθη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

08-08-2008 Δ.Σ.

Η ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως ποσού εκ του λογαριασμού "καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την 17 Απριλίου 2008, με διανομή δωρεάν μετοχών (μια (1) νέα μετοχή για κάθε δύο (2) υφιστάμενες μετοχές), προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών.


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44α παρ. 2 του ν. 2396/1996, ως ισχύει, και την απόφαση 13/375/17.03.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία καλεί όσους από τους κ.κ. Μετόχους της κατέχουν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών είτε να τα διαθέσουν είτε να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά υπόλοιπα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2008 οπότε εκπνέει η εξάμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος.


Με το πέρας της ημερομηνίας αυτής όσα κλασματικά υπόλοιπα υφίστανται, θα εκποιηθούν κατά τα οριζόμενα στο Κανονισμό του Χ.Α. μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν χορήγησης άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορισμού του Μέλους του Χ.Α. που θα διενεργήσει την εκποίηση, ενώ το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

14-04-2007 Δ.Σ.

Η ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ανακοινώνει τα οριστικά στοιχεία σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς :

Η Τιμή Διάθεσης των μετοχών καθορίσθηκε σε € 7,20 ανά μετοχή, ήτοι στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμών € 6,00 - € 7,20. Τα αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται σε € 11,52 εκατομμύρια.
Η εταιρία διέθεσε 1.525.000 νέες μετοχές με Δημόσια Προσφορά και 75.000 νέες μετοχές με διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Η Τιμή Διάθεσης των 75.000 μετοχών είναι ίση με την Τιμή Διάθεσης στη Δημόσια Προσφορά, δηλαδή € 7,20 ανά μετοχή.
Στην Δημόσια Προσφορά εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον, με την υποβολή άνω των 43.200 αιτήσεων μη Ειδικών Επενδυτών, συνολικής ζήτησης 25,7 εκατομμυρίων μετοχών. Το σύνολο της ζήτησης των υποβληθεισών προσφορών 132 Ειδικών Επενδυτών ανήλθε σε περίπου 16 εκατομμύρια μετοχές. Ως εκ τούτου, η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 41,6 εκατομμύρια μετοχές, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν κεφάλαια περίπου € 300 εκατ.
Η Δημόσια Προσφορά καλύφθηκε συνολικά κατά 27,3 φορές.

Επισυνάπτοντε το Ενημερωτικό Δελτίο και τα Αρχεία ΑΜΚ κατά την εισαγωγή στο Χ.Α.

Κατεβάστε το συννημμένο αρχείο.

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies