Εταιρική Διακυβέρνηση

A+ | A-

 

Η Κορρές Φυσικά Προϊόντα, επιδιώκοντας διαρκώς την ενίσχυση της αξίας όλων των μετόχων της καθώς και την διασφάλιση των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών οι οποίοι επηρεάζονται από την λειτουργία της, όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές και το κοινωνικό σύνολο, δίνει μεγάλη έμφαση στους κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα η εταιρεία, με το υπ’αριθμ. 61/04.08.06 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενέκρινε το σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στο Ν.3016/2002 όπως ισχύει και έχει συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των άρθρων 3,4,6,7,8 του Ν.3016/2002.

Έτσι η Εταιρεία με το υπ’αριθμ. 63/26.09.2006 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε τη σύσταση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με υπεύθυνη την κα Ελένη Κομίνη.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση της 04.08.06 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι (7) εκ των οποίων τα 2 είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά.

Με στόχο την ορθή, έγκυρη και ισότιμη πληροφόρηση όλων των μετόχων της,της Ελληνικής και ξένης θεσμικής κοινότητας καθώς και των χρηματιστηριακών αναλυτών με τις επιχειρηματικές και οικονομικές εξελίξεις της, η Εταιρία λειτουργεί Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων με υπεύθυνη την η κα Αθηνά Λαγού.

 

Κώδικας Δεοντολογίας

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Copyright Korres SA

Created by Arator Holdings SA Powered by javaca (c) Avaca Technologies